πιστεύω , I believe , credere

Present (Ενεστώτας)

πιστεύω/πιστεύεις/πιστεύει/ πιστεύουμε/πιστεύετε/πιστεύουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

πίστευα/πίστευες/πίστευε/ πιστεύαμε/πιστεύατε/πίστευαν, πιστεύαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

πίστεψα/πίστεψες/πίστεψε/ πιστέψαμε/πιστέψατε/πίστεψαν, πιστέψαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πιστέψει/έχεις πιστέψει/έχει πιστέψει/ έχουμε πιστέψει/έχετε πιστέψει/έχουν πιστέψει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πιστέψει/είχες πιστέψει/είχε πιστέψει/ είχαμε πιστέψει/είχατε πιστέψει/είχαν πιστέψει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πιστεύω/θα πιστεύεις/θα πιστεύει/ θα πιστεύουμε/θα πιστεύετε/θα πιστεύουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πιστέψω/θα πιστέψεις/θα πιστέψει/ θα πιστέψουμε/θα πιστέψετε/θα πιστέψουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πιστέψει/θα έχεις πιστέψει/θα έχει πιστέψει/ θα έχουμε πιστέψει/θα έχετε πιστέψει/θα έχουν πιστέψει

Conditional

θα πίστευα/θα πίστευες/θα πίστευε/ θα πιστεύαμε/θα πιστεύατε/θα πίστευαν, πιστεύαν(ε)

Subjunctive Present

να πιστεύω/να πιστεύεις/να πιστεύει/ να πιστεύουμε/να πιστεύετε/να πιστεύουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πιστέψω/να πιστέψεις/να πιστέψει/ να πιστέψουμε/να πιστέψετε/να πιστέψουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πιστέψει/να έχεις πιστέψει/να έχει πιστέψει/ να έχουμε πιστέψει/να έχετε πιστέψει/να έχουν πιστέψει

Imperative Present

πίστευε/πιστεύετε

Imperative Aorist

πίστεψε/πιστέψτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πιστέψει

Present Participle

πιστεύοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.